Home » Khỏe và đẹp » Bộ Y tế ‘không có ai nhận quà không đúng quy định’

Bộ Y tế ‘không có ai nhận quà không đúng quy định’

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong chín tháng đầu năm, Bộ Y tế cho biết Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ đã “quán triệt sâu sắc” tới tất cả cơ quan, đơn vị trong ngành về việc cán bộ, công viên chức nộp lại quà tặng. Căn cứ vào báo cáo của các đơn vị, Bộ Y tế trình thanh tra Chính phủ: “Không có cá nhân nào nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết”.

Đánh giá việc kê khai tài sản, thu nhập trong nhân sự ngành, Bộ Y tế cho rằng chưa phát huy hiệu quả, còn nặng hình thức, chủ yếu là quản lý bản kê khai, chỉ sử dụng khi có phản ánh hay tố cáo. Ngành y tế cũng chưa kiểm tra xác minh giữa kê khai tài sản và tài sản thực tế cũng như nguồn gốc tài sản của người kê khai. Trong năm năm qua, Bộ Y tế chưa phải xác minh trường hợp nào về kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công nhân viên chức.

Trong báo cáo gửi thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế cũng thông tin đã thực hiện các giải pháp phòng ngừa và thanh kiểm tra thường xuyên, chấn chỉnh kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại của công tác quản lý, giảm nguy cơ tham nhũng lãng phí. Bộ cũng cho rằng còn một số khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng. Ví dụ, Ban chỉ đạo chống tham nhũng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có biên chế cán bộ chuyên trách. Cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng chưa được quan tâm về vật chất và tinh thần trong điều kiện đời sống khó khăn hiện nay. 

Bộ dự báo tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh kinh tế phức tạp, đời sống viên chức còn khó khăn. Hành vi tham nhũng có thể tập trung ở tình trạng nhân viên nhũng nhiễu trong công tác khám chữa bệnh, trong đấu thầu, xây dựng cơ bản và mua sắm công.

Nam Phương