Home » Khỏe và đẹp » Đang phỏng vấn trực tuyến về những thách thức với dân số Việt Nam

Đang phỏng vấn trực tuyến về những thách thức với dân số Việt Nam

*Độc giả theo dõi buổi phỏng vấn trực tuyến tại đây*

bác sĩ Nguyễn Đình Anh hiện là Vụ trưởng Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế và Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, nguyên là Viện trưởng Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân..

Bác sĩ Nguyễn Đình Anh hiện là Vụ trưởng Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế và Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, Nguyên Viện trưởng Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân..