Home » Khỏe và đẹp » Đầu thầu tập trung thuốc quốc gia diễn ra như thế nào

Đầu thầu tập trung thuốc quốc gia diễn ra như thế nào


Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia (Bộ Y tế) thẩm định hồ sơ dự thầu qua hai vòng, giá trúng thầu thấp nhất trong nhóm thuốc tương đương.