Home » Khỏe và đẹp » Lần đầu đấu thầu tập trung thuốc quốc gia như thế nào

Lần đầu đấu thầu tập trung thuốc quốc gia như thế nào


Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia (Bộ Y tế) thẩm định hồ sơ dự thầu qua hai vòng, giá trúng thầu thấp nhất trong nhóm thuốc tương đương.