Home » Khỏe và đẹp » Nhiều thực phẩm bổ sung không phép bị thu hồi

Nhiều thực phẩm bổ sung không phép bị thu hồi

Công ty Cổ phần Thực phẩm Light Food bị buộc thu hồi 12 sản phẩm. Trong số này có 5 thực phẩm bổ sung đã sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp.

Cụ thể các thực phẩm bổ sung này gồm Biolac pedia, số đăng ký 184/2018/DKSP ngày 3/5/2018; Biolac IQ Grow 1, số đăng ký 185/2018/DKSP ngày 3/5/2018; Biolac infant, số đăng ký 183/2018/DKSP ngày 3/5/2018; Biolac mama, số đăng ký 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13/3/2018 và Biolac gold, số đăng ký 002/BIOLF-TPBS ngày 13/3/2018.

Những sản phẩm sản xuất trước khi công bố thì không được tiếp tục lưu hành. Những lô được sản xuất sau khi công bố, sau khi thu hồi thì công ty khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố. Công ty tiếp tục lưu hành sản phẩm sau khi được Chi Cục an toàn thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng băn bản và đáp ứng các quy định khác về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, một sản phẩm khác của công ty này cũng bị thu hồi vì sản xuất và lưu hành trước khi công bố; 6 sản phẩm vi phạm về nhãn công bố không phù hợp.

Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy cũng bị thu hồi 23 sản phẩm. Trong đó có 6 sản phẩm sản xuất, lưu hành nhưng không công bố. Cụ thể gồm các thực phẩm bổ sung Mooncare pedia; Mooncare IQ Grow; Mooncare infant formula; Maxsure số 1, 2 và 3. Các sản phẩm trên không được tiếp tục lưu hành sau khi công bố.

Công ty này cũng có sản phẩm bị thu hồi do sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố; 15 sản phẩm có nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Phương Trang