Home » Bệnh viện 'nhập sai dữ liệu, không kê khống bệnh nhân mổ ruột thừa' » baohiemyteyrczthumb-1533120616-8901-1533120733_500x300.jpg

baohiemyteyrczthumb-1533120616-8901-1533120733_500x300.jpg